Văn bản pháp lý

● Luật bưu chính số 49/2010/QH12 + NĐ 47/ 2011/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính. 

●  QĐ 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát. 

●  TT 01/2007/TT-BBCVT hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do bưu chính Việt Nam cung ứng. 

●  TT 02/2012/TT-BTTTT quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Khách hàng thân thiết